تبلیغات
باران

...

 

نوشته شده توسط:باران

دلم گرفته

نمی خوام اینطوری ادامه بدم

 غم

 

نوشته شده توسط:باران

دلم گرفته

غمع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

خدا

خدا و خدا خدا وخدا وخدا

هیچ چییزی جز خدا ندید م نشنیدم نفهمیدم انگار تمام دنیای من خدا بود هست وخواهد بود

انگار قلب کوچکی که درون سینه ام می تپید فقط یک حرف میزد فقط خدا

ارامشم درکنار تو من همه انچه ندارم را هیچ میبینم

و هرچه دارم را هیچ میبینم و در عین حال بزرگ

عشق یعنی با تمام وجود  محو شدن

 

 ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

عشق دردی هست تلخ و جانکاه

عشق  تنهایست به اندازه ابدیت

عشق رنجی است بی پایان برای این دنیا

عشق اشکی است برای سبکی

                                          برای پرواز

                                                  برای رفتن

                                                      ودلم چه بچه گانه عاشق است

                                                                          عاشق پروردگاری مهربان ...ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق یعنی لایق مریم شدن …
عشق یعنی با خدا هم دم شدن …
عشق یعنی جام لبریز از شراب …
عشق یعنی تشنگی یعنی سراب …
عشق یعنی خواستن و له له زدن …
عشق یعنی سوختن و پر پر زدن …
عشق یعنی سال های عمر سخت …
عشق یعنی زهر شیرین ، بخت تلخ …
عشق یعنی با ” خدا یا ” ساختن …
عشق یعنی چون همیشه باختن ….
عشق یعنی حسرت شب های گرم …
عشق یعنی یاد یک رویای نرم ….
عشق یعنی یک بیابان خاطره …
عشق یعنی چهار دیوار بی پنجره….ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

 

 

 

 

 

 

عشق ساختن با ناسازگاری هاستع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

عشق فاصله هاست

تفاوت سلیقه هاست

انچه تو هستی و میخواستی باشی

تفاوت

 

 

 

 

 ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

انتظار بزرگترین امتحان عشق

ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

 

 

 

 

 

 

 

پناهی که پناهت باشد

وپناهش باشی

 باران

 

نوشته شده توسط:باران

شاید امروز نه فردا و فردا هم شاید نه وفردایی دیگر

تاکی امروز فردا پس فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟باران

 

نوشته شده توسط:باران

دلم بد گرفته

سلام

 

نوشته شده توسط:باران

به نام او که عشق را افرید بدون دوست داشته شدن

به نام او که تنهایی را آفرید در شلوغی ها

به نام او که تنها ترین تنها و عاشق ترین  عاشقان است

به نام پروردگار منان که هرچه دارم ازاوست

 
mouse code|mouse code

كد ماوس